Filmski i televizijski žanrovi (Izborna grupa 4) (8 ESPB)

U uvodu predmeta se definšu osnovni i izvedeni filmski i televizijski žanrovi. Dalje se stiču znanja, odnosno temeljne osnove preduslov za profesionalni rad u oblasti filma i televizije. Po položenom ispitu student bi trebalo da poznaje osnovne osobine žanrova na filmu i televiziji kao elementa medija i društvenog podsistema. Uspešno savladan programa rada vežbi za ishodište bi trebalo da ima osposobljenost studenta da obavlja poslove na kreiranju programskog sadržaja, a ukupno predavanja i vežbi sposobnost za individualnu filmsku i televizijsku kritiku.