Komunikacija u umetnosti (Izborna grupa 1) (8 ESPB)

Ovaj izborni upoznaje studenta sa osnovnom terminologijom, modelima i stilovima komunikacija, kao jednim od preduslova za uspešno vođenje projekata i projektnih timova u kulturi, umetnosti i medijima. Posebna pažnja posvećena je razumevanju značaja umetnosti komuniciranja u digitalno doba, kao i neverbalnoj komunikaciji u procesu međuljudske i opšte komunikacije sa javnostima i poslovnim partnerima. Radi se na digitalnoj pismenosti, praksi odnosa sa javnošću, kao i istraživanju umetničkog tržišta i javnog mnjenja u oblasti umetnosti, kulturi i medijima. Predmet osposobljava studenta za efikasno komuniciranje kako u različitim životnim okolnostima tako i poslovnim i daje mu sposobnost da određenu materiju uspešno prezentuje (nastupi u javnosti, poslovne prezentacije, pregovaranje, itd.). Studenti će po završetku predmeta moći da komunikacijske aktivnosti obavljaju sa većim samopouzdanjem, efikasnije i efektivnije.