Produkcija u elektronskim medijima (film i televizija) 1 (8 ESPB)

Reč je o predmetu koji studenta uvodi u izučavanje produkcije elektronskih medija u tehničkom smislu. Student se osposobljava da razume film i televiziju kroz tehničke tehničko-produkcione aspekte filma i televizije. Predstavljaju se analogne i digitalne tehnologije kroz njihov razvoj do danas, sa naročitim aspektom na one koje su u upotrebi i one za koje se pretpostavlja da će doživeti ekspanziju. Student dobija temeljne osnove za profesionalni rad u oblasti video elektronskih medija.