Uvod u menadžment i marketing u kulturi, umetnosti i medijima (8 ESPB)

Predmet uvodi studente prve godine u osnove menadžmenta i marketinga kroz upoznavanje sa
osnovnim pojmovima, ciljevima, zadacima i principima menadžmenta i marketinga. Studenti se u tom
procesu polako upoznaju sa menadžmentom i marketingom koji su usmereni na polje kulture, umetnosti
i medija.

Studenti se upoznaju i sa osnovama timskog rada-organizovanjem i vođenjem tima, kao i projektnim
menadžmentom. Takođe, predmet se bavi istraživanjima kulturnih potreba stanovništva na svim
nivoima-naselja, grada, regiona ili države. Jedan od osnovnih ciljeva svakog producenta jeste da
prepozna koje su želje publike i da ih realizacijom svog projektnom ispuni. Projekat će to izvesti ako je
dobro isplaniran i potom uspešno sproveden do svoje premijere-izlaska u javnost. Takođe, projekat
treba da donese ekonomsku dobit koja će inicirati nove projekte. Za sve nabrojano odgovoran je
producent.