jelena.peric@fdb.edu.rs

Dr Jelena Perić

Docent, šef katedre.

Biografija

Rođena 1982. godine u Vršcu. Osnovnu školu i Gimnaziju Borislav Petrov Braca završila je u rodnom gradu, uporedo sa nižom muzičkom školom Josif Marinković (odsek flauta). Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa Srpska književnost i jezik, upisala je 2001. godine, a diplomirala 2007. godine. Magistarske studije književnosti upisala je na Filozofskom fakultetu Pale Univerziteta Istočno Sarajevo 2008/2009. godine i kandidovala temu magistarskog rada pod nazivom Politička drama i pozorište u dramama Dragoslava Mihailovića. Magistrirala je 2012. godine i stekla zvanje magistra književnoistorijskih nauka. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, septembra 2018. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Prigodna drama u srpskoj književnosti osamnaestog i devetnaestog veka.

Radila je osam godina na mestu nastavnika srpskog jezika i književnosti u Vršcu i Beogradu. Na trinaestim Ćorovićevim Susretima održanim u Bileći od 22-25 septembra 2011. godine izlagala je temu pod nazivom Politička pozadina Mihailovićeve drame Kad su cvetale tikve na okruglom stolu posvećenom književnom delu Dragoslava Mihailovića. Autor je i naučnog prikaza posvećenog najnovijoj drami Dragoslava Mihailovića Skupljač, koji je objavljen u Letopisu Matice srpske. Bila je i jedan od učesnika na promociji pomenute drame u Biblioteci grada Beograda 2011.godine. Učesnik je naučnih skupova u Nišu, Kragujevcu i Višegradu. Bavi se istorijom srpske dramske književnosti kao i istorijom i socilogijom pozorišta. Redovni je saradnik časopisa Teatron i Scena, kao i jedan od urednika Projekta Rastko.

  • Osnivanje Narodnog pozorišta i prva izvedena predstava u novootvorenom zdanju, „Teatron”, godina XLII, broj 184/185, jesen/zima 2018, str. 65-75.
  • Beogradski jun 1968. u srpskoj dramskoj književnosti, „Teatron”, godina XLII, broj 182/183, proleće/leto 2018, str. 71–83.
  • Dve Mihizove dramatizacije Ćosićevog „Vremena smrti”, „Teatron”, godina XXXIX, broj 170/171, proleće/leto 2015, str. 63–66.
  • „Kad su cvetale tikve" - drama, „Teatron”, godinaXXXVII, broj164/165, jesen/zima 2013, str. 125 – 135.
  • Istorijska dimenzija odnosa političke drame i pozorišta (politička drama i pozorište u svetskom i evropskom kontekstu), „Scena”, godina L, broj 4, oktobar/decembar, 2014, str. 26–34.
  • „Skupljač” današnjeg političkog pozorišta, „Letopis Matice srpske”, knjiga 491, sveska 5, maj 2013, str. 705–712.
  • Železnička stanica kao scenski okvir u romanima i filmovima "Mi deca sa stanice ZOO" i "Trainspotting", Međunarodna naučna konferencija "Železnica , književnost i film", Andrićev institut, Višegrad, 2015.