Prelazak sa drugih fakulteta

Lica koja su zaintresovana za prelazak na Fakultet za diplomatiju i bezbednost, na bilo koji od akreditovanih studijskih programa, potrebno je da Sekretarijatu Fakulteta, podnesu zahtev za prelazak, uz podnošenje Uverenja o položenim ispitima sa Fakulteta sa kog prelaze.
Studenti kojima se odobri prelazak sa drugih Fakulteta, mogu se upisati u junskom, odnosno septembarskom upisnom roku prema rasporedu upisa.

Dokumenta koja su potrebna za upis za one koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova:
1. Original diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstva svih razreda srednje škole,
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija-novi obrazac);
4. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija-ne starija od 6 meseci),
5. Dva popunjena obrasca ŠV-20 (dobijaju se u biblioteci Fakulteta),
6. Dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm,
8. Dokaz o uplati upisnine;
9. Očitana lična karta i lična karta (na uvid).

 

 

Dekan
Prof. dr Radojica Lazić