Konkurs

        На основу члана 98 Закона о високом образовању (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 –др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), члана 99 Статута Факултета за дипломатију и безбедност, а у вези члана 51 Статута Факултета, дана 31.05.2023. године

 

ОДЛУКУ О КОНКУРСУ

за упис у прву годину

основних и мастер академских студија у школској 2023/2024. години

Факултет за дипломатију и безбедност, Универзитета “Унион – Никола Тесла” у првом и другом уписном року уписује:

100 студената у прву годину основних академских студија на департману Дипломатија и безбедност у школској 2023/2024. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на студијски програм Дипломатија и безбедност, обима 240 ЕСПБ  у трајању од четири године,  звање Дипломирани политиколог за дипломатију и безбедност,

100 студената у прву годину основних академских студија на департману Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије у школској 2023/2024. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на студијски програм Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије, обима 240 ЕСПБ  у трајању од четири године, звање Дипломирани инжењер софтвера,

20 студената у прву годину основних академских студија на департману Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија у школској 2023/2024. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на студијски програм Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија, обима 180 ЕСПБ у трајању од три године, звање Драмски и аудиовизуелни уметник: продуцент,

50 студената на мастер академске студије на департману Дипломатија и безбедност у школској 2023/2024. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на студијски програм Дипломатија и безбедност, обима 60 ЕСПБ у трајању од једне године, звање Мастер политиколог за дипломатију и безбедност,

40 студената на мастер академске студије на департману Корпоративна безбедност у школској 2023/2024. години. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на студијски програм Корпоративна безбедност, обима 120 ЕСПБ у трајању од две  године, звање Мастер менаџер за корпоративну безбедност.

 

УСЛОВИ УПИСА

Право уписа у прву годину основних академских студија Дипломатија и безбедност имају кандидати са претходно завршеним средњим четворогодишњим образовањем.

Право уписа у прву годину основних академских студија Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије имају кандидати са претходно завршеним средњим четворогодишњим образовањем.

Право уписа у прву годину основних академских студија Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија имају кандидати са претходно завршеним средњим четворогодишњим образовањем. Наведени студијски програм могу уписати и кандидати који претходно имају завршене три године средњег образовања али након што комисија процени да имају право на упис.

Право уписа на мастер академске студије Дипломатија и безбедност имају кандидати са претходно завршеним основним академским студијама у трајању од четири године или сакупљених 240 ЕСПБ бодова.

Право уписа у прву годину мастер академских студија Корпоративна безбедност имају кандидати са претходно завршеним основним академским студијама у трајању најмање три године или сакупљених најмање 180 ЕСПБ бодова.

Кандидати за упис полажу пријемни испит који се разликује по катедрама. На пријемном испиту кандидати могу да освоје највише 60 поена.

На катедри за Дипломатију и безбедност писани тест се састоји од логичких задатака.

На катедри за Продукцију драмских и аудиовизуелних уметности и медија тест има писани део и усмени део пред Комисијом. Писани део теста састоји се од 30 питања из опште културе(акценат се ставља на области филм, позориште, књижевност, музика).

На катедри за Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије тест се ради електронски и састоји од питања из Информатике и Математике. Тест се ради по 15 минута за сваки од тестова, укупно 30 минута, након чега кандидати добијају одмах освојени број бодова.

Рангирање се врши према мерилима наведеним у тексту Конкурса.

Страни држављани се могу уписати под истим условима као и домаћи држављани. Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс подноси признату (нострификовану) страну исправу о завршеној средњој школи. Лица која поседују документа Републике Српске, конкуришу без нострификације.

 

Конкурсnи термини у првом уписном року:

– Пријављивање кандидата: од 29. јуна до 30. јуна 2023. године до 12 часова;

– Листе пријављених кандидата се истичу 30. јуна до 15 часова,

– Полагање пријемног испита:

  1. 03. јула 2023. године у 10 часова – департман за Дипломатију и безбедност;
  2. 03. јула 2023. године у 13 часова – департман за Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије,
  3. 03.јула 2023. године у 10 часова – департман за Продукцију драмских и аудиовизуелних уметности и медија

– Објављивање резултата: најкасније до 04. јула 2023. године до 15 часова на прелиминарној ранг листи;

– Примедбе на прелиминарну ранг листу: најкасније do 05.јула до 11 часова;

– Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 6. јула до 12 часова;

– Жалбе на решење комисије подносе се декану у року од 24 часа од пријема решења комисије, а најкасније до 07.јула  до 11 часова,

– Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе – 10. јула до 12 часова, решење декана је коначно,

– Коначне листе се објављују најкасније до 10. јула до 15 часова

– Предаја докумената и упис: најкасније од 11. јула до 14. јула, након објављивања коначне ранг листе у термину од 10 до 14 часова;

– Упис кандидата мора бити завршен до 14. јула до 14 часова.

 

Други уписни рок

– Пријављивање кандидата: од 31. августа до 01. септембра 2023. године до 13 часова,

– Полагање пријемног испита: 04. септембра 2023. године у 10 часова,

– Објављивање резултата: најкасније 05. септембра до  15 часова на привременој ранг листи,

– Примедбе на прелиминарну ранг листу: најкасније дo 6. септембра до 13 часова;

– Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 07. септембра до 13 часова;

-Жалбе на решење комисије подносе се декану у року од 24 часа од дана  пријема решења комисије, а најкасније  до 08. септембра до 10 часова,

– Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе –  најкасније до 11. септембра до 12 часова,

-Коначне листе се објављују најкасније до 11. септембра до 15 часова,

– Упис кандидата је од 12. до 15.септембра до 14 часова.

Пријаве на конкурс слати искључиво електронским путем на мејл:  office@fdb.edu.rs.

У мејлу навести

            – Subject: “Пријава за упис у прву годину студија”

            – У тексту мејла написати:

1. Име (име једног родитеља) и презиме

2. Назив завршене средње школе

3. Број личне карте, пасоша или возачке дозволе

4.         Град, улица и број

5. Лични контакт телефон

6. Мејл адреса

 

НА ПРИЈЕМНИ ПОНЕТИ СЛЕДЕЋЕ:

– Идентификациони документ са сликом (пасош, лична карта или возачка дозвола)

– Сведочанства за све четири године средње школе (на увид).

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ ПРИЛИКОМ УПИСА

Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:

1. Сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе (оверене фотокопије);

2. Диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија);

3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија-нови образац);

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старија од 6 месеци)

5. Два попуњена обрасца ШВ-20 (добија се у Библиотеци факултета)

6. Студентска књижица – индекс (добија се у Студентској служби);

7. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм,

8. Доказ о уплати школарине, односно доказ о уплати прве рате школарине;

9. Очитана лична карта и лична карта (на увид),

10. Потписана изјава којом се овлашћује Факултет да може извршити увид, прибављање и обраду личних података студената (добија се у студентској служби).

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину основних академских студија чини општи успех постигнут у средњем образовању и резултат  постигнут на тесту:

• Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда помножи са два, тако да кандидат може да добије најмање 16 а највише 40 бодова,

            Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 поена.

 

НАКНАДЕ

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Дипломатија и безбедност школарина износи 1600 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

Приликом уписа у прву годину основних академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Примењено софтверско инжењерство и информационе технологије,  школарина износи 2100 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

Приликом уписа у прву годину основних академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

За студенте који уписују прву годину основних академских студија Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија школарина износи 1250 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

Приликом уписа у прву годину основних академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

За студенте који уписују прву годину мастер академских студија Корпоративна безбедност школарина износи 1700 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

Приликом уписа у прву годину мастер академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

За студенте који уписују мастер академске студије Дипломатија и безбедност школарина износи 1900 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

Приликом уписа у прву годину мастер академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, уз могућност плаћања на десет месечних рада.

Уплате се врше на текући рачун Факултета за дипломатију и безбедност, Милорада Екмечића 2, Београд, код АИК Банке Београд, бр. рачуна 105-3335-15.

 

Упис лица са вишим образовањем или лица која прелазе са других самосталних високошколских установа (осим прве године).

Држављани Републике Србије (као и лица која имају право да се упишу под истим условима као и држављани Републике Србије) са завршеном вишом школом или лица која прелазе са других високошколских установа уписују се у уписном року на ону годину основних студија, за коју испуњавају услове, без полагања пријемног испита.

Лица која прелазе са других високошколских установа подносе захтев за упис, уплаћују накнаду у износу од 2.000, 00 динара и подносе уверење о положеним испитима, након чега Наставно-научно веће формира Комисију која ће да размотри захтев и да одлучи о истом.

На основу извештаја Комисије, декан доноси решење на основу ког се кандидат уписује на ону годину студија за коју испуњава услове.

Документа која су потребна за упис за оне који прелазе са других високошколских установа:

1. Оригинал диплома о завршеном средњошколском образовању и сведочанства свих разреда средње школе,

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија-нови образац);

4. Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија-не старија од 6 месеци),

5. Два попуњена обрасца ШВ-20 (добија се у Студентској служби),

6. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм,

8. Доказ о уплати уписнине;

9. Очитана лична карта и лична карта (на увид).

 

Декан

Проф. др Радојица Лазић

 

Напомена:

Сва потребна типска документа за пријављивање и упис добијају се у Студентској служби. Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом могу се наћи на сајту https://fdb.edu.rs/, или позивом на бројеве телефона: 011/26 20 186 или 011/ 26 20 354.