Školuj se na našoj katedri za produkciju u umetnosti i ostvari svoju karijeru kao producent u institucijama filma, televizije, pozorišta, radija...

Prijavi se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje 20 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini na smeru Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija.

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, obima 180 ESPB u trajanju od tri godine, čime stiču zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik-producent.

 

PRIJAVA ZA UPIS

  Uslovi upisa

  Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem, a mogu i sa završenim trećim razredom srednjeg obrazovanja.
  Kandidat za upis polaže opšti prijemni ispit i imaju intervju sa šefom Katedre za produkciju.
  Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

  Strani državljanin se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

  Konkursni termini u prvom i drugom upisnom roku biće objavljeni najkasnije do prve sedmice juna.

   

  NA PRIJEMNOM TESTU PONETI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM (LIČNA KARTA, PASOŠ ILI VOZAČKA DOZVOLA) I SVEDOČANSTVA ZA SVE ČETIRI GODINE SREDNJE ŠKOLE (NA UVID).

  Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

  Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

  Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

  Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
  Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

  Naknade

  Za nove studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školrina iznosi 1250 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.
  Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 200 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

  Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Milorada Ekmečića br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

  Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine)

  Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita. Cena školarina po godini je 1250 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

  Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

   

  visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
  školarina na 10 mesečnih rata!