Nova godina i Božić: Neradni dani

Izvor: Sekretarijat

Na osnovu čl.1a, čl.2 stav 1 tačka 1 i čl.3 Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11), čl. 51 Statuta i Odluke dekana o organizovanju nastave u školskoj 2022/2023 godini od 08.09.2022. godine, dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, dana 21.12.2022. godine, doneo je:

ODLUKU

Fakultet za diplomatiju i bezbednost neće raditi od 31.12.2022. godine do 9.01.2023. godine zbog novogodišnjih i božićnjih praznika.

Prvi radni dan je utorak 10.01.2023. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Kako je čl.1a Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11) predviđeno da su državni praznici Republike Srbije Nova godina, koja se praznuje 1. i 2. januara, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dok je članom 2 stavom 1 tačka 1 propisano da se u Republici Srbiji praznuju verski praznici i to prvi dan Božića (7. januar), a članom 3 istog zakona predviđeno da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, to je odlučeno kao u izreci.

Dekan

Prof. dr Radojica Lazić

Leave a Reply