Student info

Odluka o stručnoj praksi

 

Na osnovu čl. 102 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.glasnik RS, br.88/2017, 73/2018-dr.zakoni, 67/2019, 6/2020-dr.zakoni, 11/2021-autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), a u vezi čl. 58, 72 i 73 Statuta, Nastavno – naučno veće Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu je na sednici održanoj dana 03.05.2023. godine, donelo sledeću:

ODLUKU

Studenti treće godine osnovnih akademskih studija sa katedre za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija ići će na stručnu praksu na televiziji Studio B tokom juna meseca.

Obrazloženje

          Članom 72 Statuta propisano je da se ukupno angažovanje studenata sastoji od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvijuma, izrade završnih radova, ispita, dobrovoljnog rada u lokalnim zajednicama i drugih vidova angažovanja, članom 73 Statuta propisano je da su za organizaciju i realizaciju nastave i vannastavnih aktivnosti, odgovorni svi predmetni nastavnici, te da su  dekan, prodekani i šefovi katedri dužni da obezbede realizaciju nastavnog procesa u skladu sa donetim odlukama.

Kako je aktom o akreditaciji na trećoj godini osnovnih akademskih studija za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, predviđena stručna praksa, to je doneta je odluka kao u izreci.

Predsednik NNV

Prof. dr Radojica Lazić, dekan

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom