Student info

Odluka-obaveštenje za konsultacije-katedra Produkcije

Na osnovu čl. 17 Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost a u vezi člana 51 Statuta, dekan, na osnovu odluke Nastavno – naučnog veća, koja je održana dana 03.05.2023. godine, doneo je:

ODLUKU

Konsultacije za zaintresovane kandidate za upis na katedru za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija u školskoj 2023/2024. godine održavaće se u učionici br. 3 u sledećim terminima:

16.05.2023. godine – u 15 časova,
13.06.2023. godine – u 15 časova.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na inicijativu katedre za Produkciju, a nakon razmatranja inicijative na Nastavno naučnom veću održanom 03.05.2023. godine, doneta je odluka kao u izreci.

Dekan

Prof. dr Radojica Lazić

 

 

PRIJAVI SE ZA BESPLATNE KONSULTACIJE SA NAŠIM STRUČNIM KADROM

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom