Osnovne studije

Kolektivni godišnji odmor

Izvor: Sekretarijat

Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Na osnovu čl. 68-76., čl. 114. i čl. 192. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br.  24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-odluka US i 95/2018-autentično tumačenje), čl. 51. stav 1. tačka 15. Statuta i čl. 34-40. Pravilnika o radu Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, vršilac dužnosti dekana Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, dana 21.06.2022. godine, doneo je:

R E Š E NJ E

o kolektivnom korišćenju godišnjeg odmora za 2022. godinu

  1. Zaposlenima na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost određuje se korišćenje godišnjeg odmora za 2022. godinu u trajanju od 30 radnih dana.
  2. Zaposleni će koristiti godišnji odmor u periodu od 18.07. do 26.08.2022. godine.
  3. Za vreme korišćenja godišnjeg odmora zaposleni imaju pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci koji prethode mesecu u kome su započeli korišćenje godišnjeg odmora.
  4. Zaposleni je potrebno da se jave na posao 29.08.2022. godine (ponedeljak).

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o radu, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu, određena je dužina godišnjeg odmora, a u zavisnosti od potrebe posla, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog, određeno je vreme korišćenja godišnjeg odmora kao u dispozitivu ovog rešenja.

Ovo rešenje je konačno.

Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja zaposleni može pokrenuti spor pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, Odeljenje za radne sporove, Novi Beograd, Bul. Nikole Tesle br. 42-a, u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

v. d. dekana

Prof. dr Mihajlo Manić

Rešenje dostaviti:

– zaposlenima prko oglasne table Fakulteta u skladu sa čl. 75 st. 5
– arhivi

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom