Osnovne studije

Kolektivni godišnji odmor

Извор: Секретаријат

Факултет за дипломатију и безбедност

На основу чл. 68-76., чл. 114. и чл. 192. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.  24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 51. став 1. тачка 15. Статута и чл. 34-40. Правилника о раду Факултета за дипломатију и безбедност у Београду, вршилац дужности декана Факултета за дипломатију и безбедност у Београду, дана 21.06.2022. године, донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

о колективном коришћењу годишњег одмора за 2022. годину

  1. Запосленима на Факултету за дипломатију и безбедност одређује се коришћење годишњег одмора за 2022. годину у трајању од 30 радних дана.
  2. Запослени ће користити годишњи одмор у периоду од 18.07. до 26.08.2022. године.
  3. За време коришћења годишњег одмора запослени имају право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци који претходе месецу у коме су започели коришћење годишњег одмора.
  4. Запослени је потребно да се јаве на посао 29.08.2022. године (понедељак).

О б р а з л о ж е њ е

На основу критеријума утврђених Законом о раду, Правилником о раду и Уговором о раду, одређена је дужина годишњег одмора, а у зависности од потребе посла, уз претходну консултацију запосленог, одређено је време коришћења годишњег одмора као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно.

Поука о правном леку: Против овог решења запослени може покренути спор пред Првим основним судом у Београду, Одељење за радне спорове, Нови Београд, Бул. Николе Тесле бр. 42-а, у року од 60 дана од дана достављања решења.

в. д. декана

Прoф. др Михајло Манић

Решење доставити:

– запосленима прко огласне табле Факултета у складу са чл. 75 ст. 5
– архиви

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom