Student info

Ispravka rešenja

Izvor: Sekretar

Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Beograd, 21.03.2023. godine

Na osnovu čl. 51 Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, a u vezi člana 144 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje”), dekan Fakulteta, dana 21.03.2023. godine, doneo je:

ODLUKU

1. Ispravlja se Odluka o formiranju komisije br. 397 od 01.03.2023. godine i Odluka o pristupnom predavanju br. 455 od 16.03.2023. godine i to u delu koji se tiče trećeg člana komisije pa umesto:“3. dr Milovan Zdravković, redovni profesor u penziji, Fakulteta za diplomatiju i bezbednost” treba da stoji “3. dr Milovan Zdravković, vanredni profesor u penziji Akademije umetnosti ALFA BК Univerziteta”.
2. U svemu ostalom Odluka o formiranju komisije br. 397 od 01.03.2023. godine i Odluka o pristupnom predavanju br. 455 od 16.03.2023. godine ostaju da važe.

O b r a z l o ž e nj e

Kako je čl.144 Zakona o opštem upravnom postupku propisano da Organ uvek može da ispravi svoje rešenje ili njegove overene prepise i ukloni greške u imenima, brojevima, pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti, a kako je u ovom slučaju došlo do omaške u kucanju, to je dekan na osnovu ovlašćenja iz Statuta doneo odluku kao u izreci.

Dekan
Prof. dr Radojica Lazić

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom