Državni praznik: Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Izvor: Sekretar

Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Beograd, ul. Milorada Ekmečića br. 2
PIB 109213526
Matični broj 17882163
Beograd,  07.11.2022. godine

Na osnovu čl.1, čl. 1a i čl.3 Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11), čl. 51 Statuta i Odluke v.d. dekana o organizovanju nastave u školskoj 2022/2023 godini od 08.09.2022. godine,  dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, dana 07.11.2022. godine, doneo je:

ODLUKU

Fakultet za diplomatiju i bezbednost neće raditi 11.11., 12.11. i 13.11.2022. godine (petak, subota i nedelja) zbog državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

O b r a z l o ž e nj e

Kako je čl.1a tačka 2 Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11) predviđeno da su državni praznici Republike Srbije Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu, te da je Dan primirja 11. novembra, a članom 3 istog zakona predviđeno da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, te da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana, to je odlučeno kao u izreci.

                                                                               Dekan

Prof. dr Radojica Lazić

Leave a Reply